HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

EKO-KOM

TEBO, a.s. prohlašuje, že použité obaly splňují požadavky pro uvedení obalu na trh a že je zapojena do systému EKO-KOM. Za všechny obaly, které TEBO, a.s. uvádí se svými výrobky na trh, hradí na základě smlouvy o sdruženém plnění poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem F06021024.

HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍMI VODAMI

TEBO, a.s. průběžně provádí kontroly a měření, a potvrzuje, že hospodaření s odpadními vodami probíhá v souladu s:

  • českou legislativou č. 254/2001 Sb. Zákona o vodách která je v souladu s evropským nařízením EN č. 91/271 EHS
  • integrovanou licencí z 09.06.2010